GE EN RU
მოხმარების პირობები

ქვემოთ მოცემულ ტექსტში სიტყვები “თქვენ” და “მომხმარებელი” ნიშნავს ვებ-გვერდზე შემოსულ ნებისმიერ სტუმარს. გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ მოხმარების წესებს.

1. ზოგადი პირობები

წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები (შემდგომში “მოხმარების წესები”) არეგულირებს სს “სვუპი“-ის Pinpoint ვებ-გვერდს (www.pinpoint.ge), რომლის ძირითადი ადგილსამყოფელია საქართველო, ქ. თბილისი, 0162, ჭავჭავაძის გამზირი 74. ს/კ 404871750. თქვენს მიერ www.pinpoint.ge ვებ-გვერდზე შესვლა და ამ ვებ-გვერდზე ან მისი მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თანახმა ხართ შეასრულოთ მოხმარების ამ წესებით დადგენილი პირობები.

2. შეზღუდვები ვებ-გვერდის გამოყენებაზე

ამ ვებ-გვერდზე არსებულ ინფორმაციას აქვს მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათი. იგი მიიჩნევა სანდოდ, მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სისრულეზე, დროულობაზე და სისწორეზე. მომხმარებელი ეცნობა, იყენებს და ენდობა ამ ინფორმაციას მხოლოდ საკუთარი რისკით. გთხოვთ, ამ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის შეფასებისას ითხოვოთ პროფესიონალების რჩევა საჭიროების მიხედვით. ამ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს შეთავაზებას ან რჩევას.

მექანიკური შეცდომების დაშვების და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ამ ვებ-გვერდის შინაარსი მოწოდებულია არსებული ფორმით. სს "სვუპი" არ იძლევა არანაირ გარანტიას და პირობას ვებ-გვერდთან ან მის შემცველობასთან დაკავშირებით. სს "სვუპი" გათავისუფლებული არის ყოველგვარი გარანტიის ან პირობის მიცემის ვალდებულებისგან ამ ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, მათ შორის ყოველგვარი ნაგულისხმევი გარანტიებისგან რაც ეხება ყიდვით ვარგისიანობას, მესამე მხარის უფლებების შესაძლო დარღვევას, ვირუსებისგან ან სხვა დამაზიანებელი კოდებისგან თავისუფლებას ან რაიმე მიზნისთვის ვარგისიანობას. სს "სვუპი" არ იძლევა არანაირ გარანტიას ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის და მასალების სისწორეზე, ადექვატურობაზე ან სისრულეზე და გარკვევით უარს აცხადებს ყოველგვარ პასუხისმგებლობაზე რაც ეხება ამ მასალებში ან ინფორმაციაში შეცდომებს ან უზუსტობებს.

სს "სვუპი" პასუხს არ აგებს ამ ვებ-გვერდის შეფერხებებზე, კომპიუტერულ ვირუსებზე, მავნე კოდებზე და ვებ-გვერდთან დაკავშირებულ სხვა დეფექტებზე, შეუსაბამობაზე ვებ-გვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამას (browser) ან საიტზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის, და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენ მიერ არ ან ვერ კონტროლირებადი მიზეზებით. სს "სვუპი" პასუხს არ აგებს დანახარჯებზე, დანაკარგებზე, დაზიანებაზე (მათი ხასიათის მიუხედავად, იქნება ეს პირდაპირი, არაპირდაპირი, განსაკუთრებული, დამახასიათებელი, გამომდინარე თუ სადამსჯელო ან საჯარიმო დანაკარგებზე, მათ შორის ფინანსურ დანაკარგებზე) ან გაცდენილ ხელსაყრელ შემთხვევაზე, თუ ეს ნებისმიერი ფორმით გამომდინარეობს ამ ვებ-გვერდზე შესვლის, მისი სარგებლობის ან ვერ სარგებლობის შედეგად, მიუხედავად იმისა, გვეცნობა თუ არა ჩვენ ასეთი დაზიანებების მოხდენის შესაძლებლობაზე და მიუხედავად საქმის მსვლელობის ფორმისა, ეფუძნება იგი ხელშეკრულების, გარანტიის, კანონისმიერ ვალდებულების (დაუდევრობის ჩათვლით), მკაცრი ვალდებულების ნორმებს თუ სხვა საფუძველს.

ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია Pinpoint ვებ-გვერდზე, არის მიღებული წყაროებიდან, რომელსაც სს “სვუპი” სანდოდ მიიჩნევს. ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან წაიშალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. სს „სვუპი“ არ იძლევა გარანტიას რომ ვებ-გვერდი ან ამ ვებ-გვერდის მეშვეობით გაწეული ინტერნეტ მომსახურება წარიმართება შეუფერხებლად, ხარვეზების და ცდომილებების გარეშე.

თქვენ გეკრძალებათ ჩვენს სისტემასთან და ვებ-გვერდთან უნებართვო წვდომა. ეს მოიცავს ჩვენს სისტემაში არაკანონიერად შემოსვლას, თქვენი პაროლის ან ვებ-გვერდზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადოდ გამოყენებას. შესაძლოა განხორციელდეს ამ ვებ-გვერდის გამოყენების მონიტორინგი, მასზე დაკვირება ან ჩაწერა. ნებისმიერი პირი რომელიც იყენებს ამ ვებ-გვერდს, ეთანხმება მონიტორინგის, დაკვირვების და ჩაწერის ქმედებას. თქვენ ვალდებული ხართ იცოდეთ მოხმარების წესების მიმდინარე ვერსიის შესახებ ყოველთვის როცა იყენებთ ამ ვებ-გვერდს.

3. საავტორო უფლება და სავაჭრო ნიშნები

სს "სვუპი", თუ ეს პირდაპირ არის მითითებული, ინარჩუნებს საკუთრების უფლებას, საავტორო უფლებას © და საიტთან დაკავშირებულ ყველა არაქონებრივ უფლებას. აკრძალულია ამ ვებ-გვერდის შემცველობის, მთლიანად ან ნაწილობრივ, გამოქვეყნება, კოპირება, გადაცემა ან შენახვა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საკუთრების უფლების, საავტორო უფლების ან სხვა არაქონებრივი უფლების მფლობელმა მისცა თანხმობა შესაბამის ქმედებაზე. აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. დასაშვებია ვებ-გვერდის შემცველობის ციტირება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს მითითება. საიტზე არსებული სავაჭრო ნიშნები და ლოგოები შეიძლება იქნას რეპროდუქცირებული, გამოქვეყნებული ან გავრცელებული უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშეც.

4. შესაძლო შეფერხებები ( წყვეტები ) მომსახურებაში

თქვენ თავად ხართ პასუხისმგებელი სატელეფონო, კომპიუტერული, პროგრამული და სხვა აღჭურვილობის ქონაზე და გამოყენებაზე, რაც საჭიროა ამ ვებ-გვერდზე შესასვლელად და მისი სარგებლობისთვის. ვებ-გვერდზე დაშვება შეიძლება ზოგჯერ იყოს შეუძლებელი, ფერხდებოდეს, იზღუდებოდეს ან შენელდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი, და სხვა მიზეზებით:

  • აღჭურვილობის გაუმართაობა, მათ შორის და არა მხოლოდ, კომპიუტერების (მათ შორის თქვენი კომპიუტერის), სერვერების, ქსელების, ტელეკომუნიკაციის ხაზების და კავშირგაბმულობის, სხვა ელექტრონული და მექანიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა;
  • პროგრამების გაუმართაობა, მათ შორის და არა მხოლოდ, პროგრამული “ბაგები” (bugs), შეცდომები (errors), ვირუსები, კონფიგურაციის პრობლემები, სისტემების, დამხმარე პროგრამების (utilities) და შემსრულებელი პროგრამების (applications) ურთიერთშეუთავსებლობა, ქსელთაშორისი დამცავი (firewalls) და შემმოწმებელი პროგრამების (screening programs) მუშაობა, არაწაკითხვადი კოდები ან უწესრიგობა ცალკეულ დოკუმენტებში ან სხვა შიგთავსში;
  • სისტემის გადატვირთულობა;
  • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია უამინდობით, მიწისძვრით, ომით, აჯანყებით, არეულობით, ტერორისტული აქტით, სამოქალაქო მღელვარებით, სტიქიური მოვლენებით, უბედური შემთხვევით, ხანძრით, წყლის გაყვანილობის დაზიანებით, აფეთქებით, მექანიზმის ავარიით ან ბუნებრივი კატასტროფებით;
  • ელექტროდენის ან სხვა კომუნალური მომსახურების მიწოდების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეფერხებით;
  • მთლიანი თუ ნაწილობრივი გაფიცვით ან შრომითი პროცესის სხვა შეფერხებით;
  • მთავრობის ან კანონმდებლობით დაწესებული შეზღუდვებით, სასამართლო გადაწყვეტილებებით ან ადამიანის სხვაგვარი ჩარევით;
  • ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით (იქნება ეს ზემოთ ჩამოთვლილის მსგავსი თუ არამსგავსი), რომელიც არ არის ჩვენს მიერ კონტროლირებადი.

5. სხვა საიტებთან დამაკავშირებელი ბმულები (links)

მაშინ, როდესაც www.pinpoint.ge გთავაზობთ ბმულებს მესამე პირების ვებგვერდებთან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ www.pinpoint.ge რეკომენდაციას უწევს ამ ვებ-გვერდებს ან მათი მეშვეობით შემოთავაზებულ პროდუქტებს, მომსახურებებს, მოსაზრებებს, იდეებს ან ინფორმაციას. ამ ბმულების გამოყენებისას თქვენ მოქმედებთ მხოლოდ თქვენი რისკით და სს „სვუპი“ არ იღებს არანაირ ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას ამ ვებ-გვერდების შემცველობაზე, გამოყენებაზე ან ხელმისაწვდომობაზე. თუ თქვენ გადაწყვეტთ ისეთ ვებ-გვერდზე გადასვლას, რომელიც ჩვენ კონტროლს არ ექვემდებარება, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, პირდაპირს თუ ნაგულისხმევს, თქვენს მიერ ასეთი საიტის გამოყენებასთან ან გამოყენების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით, საიტის შემცველობასთან დაკავშირებით, მათ შორის მის სისწორესთან, სისრულესთან, სანდოობასთან ან რაიმე კონკრეტული მიზნით ვარგისიანობასთან დაკავშირებით;

ასევე, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ეს საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ისეთი პრეტენზიებისგან, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს საავტორო უფლებას, სავაჭრო ნიშანს ან მესამე პირების უფლებების სხვა დარღვევებს. ჩვენ ასევე არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ასეთი საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა სახის დამაზიანებელი ფაქტორებისგან. ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას ინტერნეტში არსებული დოკუმენტების ნამდვილობაზე. სს „სვუპი“-ს არ შეუმოწმებია ასეთი ვებ-გვერდების შემცველობის სინამდვილე, სისწორე, გონივრულობა, სანდოობა ან სისრულე.

გარდა ამისა, ამ მესამე პირების ვებ-გვერდებს შეიძლება ჰქონდეთ ჩვენი ვებ-გვერდისგან განსხვავებული უსაფრთხოების პოლიტიკა ან უსაფრთხოების სხვა პრაქტიკა, რის გამოც აუცილებელია გაეცნოთ ამ სხვა საიტების პოლიტიკას მანამ, სანამ გაცვლით თქვენ პირად ინფორმაციას.

6. სერვერის მიერ შექმნილი მოკლე საინფორმაციო ფაილები (cookies)

პირადი ხასიათის ინფორმაციის გადასაცემად cookies არ გამოიყენება. ეგრეთ წოდებული მყარი cookies საერთოდ არ გამოიყენება (მყარი cookies-ს მეშვეობით ხდება მომხმარებლის საქმიანობის დაფიქსირება). ეგრეთ წოდებული სესიის cookies გამოყენება (რომელიც დროებით ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში და ჩვეულებრივ თავისით იშლება ნავიგაციის პროგრამის დახურვასთან ერთად) ხდება მხოლოდ სესიის საიდენტიფიკაციო მონაცემების გადასაცემად, რაც აუცილებელია ვებ-გვერდის უსაფრთხოდ და ეფექტურად სარგებლობისთვის.

ჩვენი ვებ-გვერდის მიერ გამოყენებული სესიის cookies გამორიცხავს სხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროცედურების გამოყენებას, რომლებიც შესაძლოა საფრთხეს წარმოადგენდნენ მომხმარებლის კონფიდენციალური ნავიგაციისთვის. ეს cookie არ აგროვებს მომხმარებლის ამომცნობ პირად მონაცემებს.

7. მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

ეს ვებ-გვერდი და მისი მოხმარების წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და უნდა განიმარტოს მის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, თქვენ ცხოვრობთ თუ არა საქართველოში. სს „სვუპი“-ს წინააღმდეგ მიმართული ყოველგვარი სარჩელი და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ ვებგვერდის წვდომასა და მისით სარგებლობასთან, ასევე ამ მოხმარების წესების დებულებებთან, თქვენ მიერ უნდა წარედგინოს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოებს.

თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ მოქმედებთ საქართველოს იურისდიქციაში. ეს ნიშნავს, რომ სს "სვუპი" თავის ყოველგვარ სარჩელს თქვენ წინააღმდეგ, რაც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ ვებგვერდის წვდომასთან ან სარგებლობასთან და ამ მოხმარების წესების დებულებებთან, წარუდგენს საქართველოს სასამართლოებს.

ეს ვებ-გვერდი არ ეხება და არ არის გამიზნული გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის მიერ ნებისმიერი იურისდიქციის ტერიტორიაზე ან ქვეყანაში, სადაც ამ ვებ-გვერდის გამოქვეყნება, ხელმისაწვდომობა, ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონმდებლობას ან წესებს. თუ თქვენ განიზრახავთ ინფორმაციის მიღებას ამ ვებ-გვერდიდან, თქვენვე იქნებით პასუხისმგებელი ყველა შესაბამისი ადგილობრივი, საერთო-სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე და ასეთ იურისდიქციის ტერიტორიებზე თქვენ მიერ ამ ვებგვერდით სარგებლობა იქნება მხოლოდ თქვენი რისკი. თქვენი კონკრეტული გარემოებების შესაბამისი სახელმძღვანელო რჩევების მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს იურიდიულ მრჩეველს.

თუ ამ მოხმარების წესების რომელიმე წესის ან დებულების აღსრულება გახდება შეუძლებელი, დანარჩენი წესები და დებულებები რჩება ხელშეუხებელი, ხოლო აღუსრულებელი წესი ან დებულება ჩანაცვლდება იმ აღსრულებადი წესით ან დებულებით, რომელიც ყველაზე ახლოს დგას აღუსრულებელი წესის ან დებულების მიზანთან.

თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თანხმობას აცხადებთ რომ თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ ჩვენ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერ წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას თქვენს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.

ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ შევიტანოთ ცვლილებები ამ მოხმარების წესებსა და დებულებებში ნებისმიერ დროს და წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

8. კონფიდენციალურობა და პირადი ინფორმაცია

ინფორმაციის დამუშავება. მომხმარებლისთვის ცნობილია და ეთანხმება, რომ Pinpoint.ge მომსახურებით სარგებლობის შედეგად Pinpoint.ge უფლებამოსილია განახორციელოს მომხმარებლის შესახებ არსებული კონფიდენციალური ინფორმაციის (მათ შორის პერსონალური მონაცემების) დამუშავება. მონაცემთა დამუშავება, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, კერძოდ, მათ შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფებას ან კომბინაციას, დაბლოკვას, წაშლას ან განადგურებას.

Pinpoint.ge მიერ ელექტრონულ არხებში (ვებ-ბრაუზერი, www.Pinpoint.ge ვებ-გვერდი, Pinpoint.ge მობილური აპლიკაციები ან/და სხვა მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალებები) მომხმარებლის შესახებ მონაცემების დამუშავება, ასევე მოიცავს მომხმარებლის აქტივობის ჩაწერას (მაგ. ელექტრონულ არხით სარგებლობისას მომხმარებლის ადგილსამყოფელის იდენტიფიცირება, ძიების ველში დაფიქსირებული მონაცემების აღწერა და ანალიზი, პროდუქციის არჩევანის სიხშირის ან/და სხვა ნებისმიერ სტატისტიკურ მონაცემის ჩაწერა და მისი ანალიზი) ან/და მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული სხვა მონაცემების (მაგ. მომხმარებლის ან/და მესამე პირთა საკონტაქტო მონაცემები) გამოყენებას.

ინფორმაციის გადაცემა/გამოთხოვა. მომხმარებელი Pinpoint.ge-ს ანიჭებს უპირობო უფლებას, მომხმარებლის დამატებითი წინასწარი ან შემდგომი თანხმობის გარეშე:

Pinpoint.ge-მ გადასცეს ან/და გაუმჟღავნოს Pinpoint.ge ხელთ არსებული კონფიდენციალური ინფორმაცია ჩვენს შვილობილ, აფილირებულ ან სხვა ნებისმიერ მესამე პირებს მათ მიერ სხვადასხვა მომსახურების შემოთავაზებების მიზნით.

პირდაპირი მარკეტინგი. მომხმარებელი ანიჭებს Pinpoint.ge-ს უფლებამოსილებას, Pinpoint.ge-ს სისტემაში დაფიქსირებულ მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე Pinpoint.ge-ს მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, განხორციელდეს მოკლე ტექსტური, ხმოვანი ან/და სხვა სახის სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა, მანამ სანამ Pinpoint.ge-ს მომხმარებლისგან არ მივიღებთ სხვაგვარ მითითებას. ამასთან, ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, პირდაპირ მარკეტინგად არ მიიჩნევა და მომხმარებელი არ იქნება უფლებამოსილი Pinpoint.ge-ს მოსთვხოვოს სხვადასხვა სარეკლამო/საინფორმაციო შეტყობინებების გაგზავნის შეწყვეტა, თუ აღნიშნული სარეკლამო/საინფორმაციო შეტყობინებები მომხმარებელს მიეწოდება უშუალოდ Pinpoint.ge-ს მომსახურების წერტილებში (მაგ. სარეკლამო ბანერი, ფლაერი, ზეპირი შეთავაზება და სხვა) ან Pinpoint.ge-ს კუთვნილ ელექტრონულ არხებში (მათ შორის Pinpoint.ge-ს ვებ გვერდი, მობილური აპლიკაცია და სხვა).

საავტორო უფლებები. მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ მის მიერ Pinpoint.ge-ს ვებ-გვერდზე, მობილურ აპლიკაციებსა და სხვა ელექტრონულ არხებში განთავსებული მომხმარებლის მონაცემები (ბეჭდვითი, აუდიო ან/და ვიზუალური) თუ ის არ განეკუთვნება მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს ჩაითვლება Pinpoint.ge-ს საკუთრებად და Pinpoint.ge აღნიშნული მონაცემების განთავსებისთანავე სრულად მოვიპოვებთ მათზე საავტორო ქონებრივ უფლებებს.

მონაცემების განახლება და შენახვის ვადა. Pinpoint.ge მიერ წინამდებარე თავში აღნიშნული ინფორმაციის შენახვა მოხდება იმ ვადით, რომელიც შეესაბამება Pinpoint.ge მიზნებს და ინტერესებს ან/და გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. ამასთან, იმ მონაცემების დამუშავება, რომელიც მომხმარებლის მიერ Pinpoint.ge -ს მიეწოდა ელექტრონული არხების (ვებ-ბრაუზერი, Pinpoint.ge-ს ვებ-გვერდი, Pinpoint.ge-ს მობილური აპლიკაციები ან/და სხვა მონაცემთა გადაცემის ტექნიკური საშუალებები) საშუალებით, არ წყდება მომხმარებლის მიერ ამ მონაცემების ელექტრონული არხებიდან წაშლის შემთხვევაში, აღნიშნული მონაცემების შენახვა ასევე მოხდება იმ ვადით, რომელიც შეესაბამება ბანკის მიზნებს და ინტერესებს ან/და გათვალისწინებულია კანონმდებლობით.

მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში Pinpoint.ge კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში მიაწვდის მომხმარებებს მის შესახებ Pinpoint.ge სისტემაში არსებულ ინფორმაციას. აღნიშნული ინფორმაციის მიღებაზე Pinpoint.ge -ს ცალმხრივად აქვს უფლება დააწესოს მომსახურების ტარიფი საკომისიოს სახით.

თუ მომხმარებელი თვლის, რომ მომხმარებლის შესახებ Pinpoint.ge სისტემაში არსებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან არ არის სრული, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს Pinpoint.ge -ს აღნიშნულის შესახებ.